ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English

Shri Lalitha Sahasranama English Lyrics

Shri Vishnu Sahasranama – English Lyrics

Shivatandavastotram Lyrics in English

॥ sarthashivatandavastotram ॥

॥ srīganesaya namaḥ ॥

Jatatavee galajjala pravaha pavitasthale,

Gale avalabhya lambithaam bhujanga tunga malikaam,

Damaddamaddama ddama ninnadava damarvayam,

Chakara chanda tandavam tanotu na shivh shivam. ॥ 1 ॥

Jata kataha sambhramabhramanillimpa nirjari,

Vilola veechi vallari viraja mana moordhani,

Dhaga dhaga dhaga jjwala lalata patta pavake,

Kishora Chandra shekare ratih prati kshanam mama. ॥ 2 ॥

Dhara dharendra nandini vilasa bhandhu bhandura,

Sphuradriganta santati pramoda mana manase,

Kripa kataksha dhorani niruddha durdharapadi,

Kwachi digambare mano vinodametu vastuni. ॥ 3 ॥

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha,

Kadamba kumkuma drava pralipta digwadhu mukhe,

Madhandha sindhura sphuratwagu uttariyamedure,

Manovinodamadbhutam bibhartu bhoota bhartari. ॥ 4 ॥

Lalata chatwara jwaladdhanam jaya sphulingaya,

Nipeeta pancha sayakam namannilimpanayakam,

Sudha mayookha lekhaya virajamana shekharam,

Maha kapali sampade, sirijjatalamastunah. ॥ 5 ॥

Sahastralochana prabhrityashesha lekha shekhara,

Prasoona dhooli dhorani vidhu saranghripeethabhuh,

Bhujangaraja Malaya nibaddha jaata jootakah,

Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah. ॥ 6 ॥

Karala bhala pattika dhagaddhadhagaddha gajjwala,

Ddhananjayahuti kruta prachanda panchasayake ,

Dharadharendra nandini kuchagra chithrapathraka,

Prakalpanaikashilpini, trilochane ratirmama. ॥ 7 ॥

Naveena megha mandali niruddha durdharatsphurat,

Kuhuh nisheethineetamah prabhandha baddha kandharah,

Nilimpa nirjhari dharastanotu krutti sundarah,

Kalanidhana bandhurah shriyam jagat durandharah. ॥ 8 ॥

Prafulla neela pankaja prapancha kalimaprabha,

Valambi kantha kandali ruchi prabandha kandharam,

Smarchchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam,

Gajachchhidandha kachchhidam tamant kachchhidam bhaje. ॥ 9 ॥

Akharva sarva mangalaa kalaa kadamba manjari,

Rasa pravaha madhuri vijrumbhane madhuvritam,

Smrantakam, purantakam, bhavantakam, makhantakam,

Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje. 10

Jayatwadabhra vibhrama bhramadbujanga mashwasad,

Vinirgamat, kramasphurat, karala bhala havya vaat,

Dhimiddhimiddhimi maddhwanan mridanga tunga mangala,

Dhwani krama pravartitah prachanda tandawah shivah. ॥ 11 ॥

Drushadwichitra talpayor bhujanga mauktikastrajor,

Garishtha ratna loshtayoh suhrid wipaksha pakshayoh,

Trinara vinda chakshushoh praja mahee mahendrayoh,

Samapravrittikah katha sadashivam bhajamyaham. ॥ 12 ॥

Kada nilimpa nirjharee nikunja kotare vasan,

Vimukta durmatih sada shirahstha manjali vahan,

Vilola lola lochane lalama bhala lagnakah,

Shiveti mantra muchcharan kada sukhee bhavamyaham. ॥ 13 ॥

Nilimpnath naagaree kadamb mauli mallika,

nigumpha nirbharkshanm dhooshnika manoharah.

tanotu no manomudam vinodineem maharshinam,

parshriyam param padam tadanjatvisham chayah. ॥ 14 ॥

prachanda wadavaanal prabha shubh pracharinee,

mahaasht siddhi kaaminee janavahoot jalpana.

vimukta vaam lochano vivaah kaalikdhvanih,

shiveti mantra bhooshano jagajjayaay jaaytaam. ॥ 15 ॥

idam hi nitya meva mukta muttamottamstavam,

Pathantaram bhunannaro vishuddhmeti santatam,

Hare Gurau sa bhaktimashu yati nanyatha gati,

Vimohanam hi dehinaa tu shankarasya chitanam. ॥ 16 ॥

Poojavasana samaye dasha vaktra geetam,

Yah shambhu poojana param pathati pradoshe,

Tasyasthiraam ratha gajendra turanga yuktaam,

Lakshmeem sadaiva sumukheem pradadaati shambuh. ॥ 17 ॥

ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English

Shri Lalitha Sahasranama English Lyrics

Shri Vishnu Sahasranama – English Lyrics