Shri Lalitha Sahasranama Stotram lyrics in English

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya,vashinyadi vagdevata Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam Dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim

Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Lalitha Sahasranama Stotram Lyric

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita

Vishukra pranaharana varahi viryanandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
Kulamrutaikarasika kulasanketapaline

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
Mahakamesha mahishi mahatripurasundari

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
Mahachatushashtikoti yogini ganasevita

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara

Charachara jagannadha chakraraja niketana
Parvati padmanayana padmarga samaprabha

Panchapretasanasina panchabramha svarupini
Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
Sadashivanugrahada panchakrutya parayana

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
Padmasana bhagavati padmanabha sahedari

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita

Narayani nadarupa namarupa vivarjita
Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
Kalyani jagatikanda karunarasasagara

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
Varada vamanayana varunimadavihvala

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
Shadanga devata yukta shadgunya paripurita

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
Aprameya svaprakasha manovachamagochara

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita

SHRI VISHNU SAHASRANAMA LYRICS IN ENGLISH

HANUMAN CHALISA LYRICS IN ENGLISH

AIGIRI NANDINI LYRICS IN ENGLISH

SHRI VENKATESHWARA SUPRABHATAM LYRICS IN ENGLISH

JAYA JANARDHANA KRISHNA RADHIKA PATE LYRICS IN ENGLISH

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
Nisima mahima nitya-yaovana madashalini

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
Shanti spastimati mantirnandini vignanashini

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
Malini hansini mata malayachala vasini

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
Khatvangadi praharana vadanaika samanvita

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
Mahavirendra varada rakinyanba svarupini

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
Ankushadi praharana varadadi nishevita

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
Haridranai karasika hakinirupa dharini

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
Sachamara ramavani savyadakshini sevita

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
Anekakoti bramhanda janani divyavigraha

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
Yogini yogada yogya yoganandayugandhara

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini

Chitkala nandakalika premarupa prinankari
Namaparayana prita nandivida nateshvari

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
Aparna chanidika chandamundasura nishudini

Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
Hamati merunilaya mandara kusumapriya

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara

Satyagynananandarupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhukamarupini

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini

Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih

Sansara pankanirmagna samudharana sandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta tarunadityapatala

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh

SHRI VISHNU SAHASRANAMA LYRICS IN ENGLISH

HANUMAN CHALISA LYRICS IN ENGLISH

AIGIRI NANDINI LYRICS IN ENGLISH

SHRI VENKATESHWARA SUPRABHATAM LYRICS IN ENGLISH

JAYA JANARDHANA KRISHNA RADHIKA PATE LYRICS IN ENGLISH