ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana – ಕೀರ್ತನ – ವಿಜಯದಾಸರು

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana – ಕೀರ್ತನ – ವಿಜಯದಾಸರು

ಕೀರ್ತನಕಾರರು : ವಿಜಯದಾಸರು

ರಾಗ :  ಪಂತುವರಾಳಿ 

ತಾಳ : ಆದಿ 

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ।।ಪ॥

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ

ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ।।ಅ.ಪ॥

ಹೇಮ ಕಚ್ಚುಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತಾ 

ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗರಹಿತಾ

ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾವೃತಾ ನಿರ್ಭೀತಾ 

ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತಾ 

ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕೆ

ಕಾಮಿಪೆ ಎನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ

ಮನಸಿಗೆ ಸುಖಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ

ಪಾಮರ ಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು ।।೧।।

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ

ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ 

ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯಾ 

ಪಾರಾವಾರ ಉದಾರಾ ಸಜ್ಜನರಘ ಪರಿಹಾರಾ 

ಅರ್ಜುನಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾಗಿ ನೀ ನಿಂದು

ಮೂರ್ಜಗ ಬಿರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನಬ್ಜ ಪಾದಧೂಳಿಮೂಜಗದಲಿ ಭವವರ್ಜಿತನೆನಿಸೊ ।।೨।।

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ 

ಆನಂದ ಭಾರತೀರಮಣ ನೀನೆ ಶರ್ವಾದಿ 

ಗೀರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪ ವರೇಣ್ಯ

ನಾನು ನಿರುತದಲಿ ಏನೆಸಗುವೆ

ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೋ 

ಪ್ರಾಣನಾಥಾ ಶ್ರೀವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ

ಕರುಣಿಸಿ ಕೊಡುವ ಭಾನಪ್ರಕಾಶಾ ।।೩।।

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ

ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ

ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ…

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ /Pavamana Pavamana Jagada Prana –

 

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

                   

Pavamana Pavamana Jagada Prana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – Lyrics By Vijayadaasaru

Pavamana Pavamana Jagada Prana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – Lyrics By Vijayadaasaru

Lyrics : Vijayadasa 

Music : Puttur Narasimha Nayaka

Raga : Pantuvarali 

Tala : Adi

Pavamana Pavamana Song Lyrics in English

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana ||pa||

shravaNave modalAda navavidha bhakutiya

tavakadindali koDu kavigaLa priya ||a pa||

hEma kachchuTa upavIta dharipa mAruta

kAmAdi varga rahita

vyOmAdi sarvavyAputa satata nirbhIta

rAmachaMdrana nijadUta

yAma yAmake ninnArAdhipudake

kAmipe enagidu nEmisi pratidina

ee manasige suKastOmava tOruta

pAmara matiyanu nI mANipudu||1||

vajra sharIra gaMbhIra mukuTadhara durjanavana kuThAra

nirjara maNidayA pAra vAra udAra sajjanaraghava parihAra

arjunagolidandu dhvajavAnisi nindu

mUrjagavarivante garjane mADidi

hejje hejjege ninna abja pAdada dhULi

mArjanadali bhava varjitaneniso ||2||

prANa apAna vyAnOdAna samAna Ananda bhArati ramaNa

neene sharvAdi gIrvANAdyamararige gnAnadhana pAlipa vareNya

nAnu nirutadali yenenesagide

mAnasAdi karma ninagoppisideno

prANanAtha sirivijayaviThalana

kANisi koDuvadu bhAnu prakAsha ||3||

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana

shravaNave modalAda navavidha bhakutiya

tavakadindali koDu kavigaLa priya

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – ಕೀರ್ತನ – ವಿಜಯದಾಸರು

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Barayya beladingale- Kannada Folk Song -Lyrics in English

Pavamana Pavamana Jagada Prana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – Lyrics By Vijayadaasaru

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, Please submit a request for your favorite song lyrics, if you were unable to find one.

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ


ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು

ರಾಗ: ಹಂಸಧ್ವನಿ 

ತಾಳ:ಆದಿ 

ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು

ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ

Famous Song by Sri Purandara Daasaru

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ

 ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ

ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ

ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮುನಿಜನಪ್ರೇಮಾ |

 ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ

ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ||

ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ

ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲಿ

ಸರಸಿಜನಾಭ ಶ್ರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ

ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡೋ

 ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ

ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ||

–ಪುರಂದರದಾಸರು

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve :- ಅರ್ಥ

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ

ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ

ಆನೆಯ ಮುಖವುಳ್ಳವನೇ, ಗೌರಿಯ ಮಗನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ (ಭೂಮಿ, ಮೇಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ರಕ್ಷಕ .

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ

ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮುನಿಜನಪ್ರೇಮಾ

ಕುಣಿಕೆ (ಪಾಸ) ಮತ್ತು ಅಂಗುಸಂ ಎಂಬ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವವನು. ಇಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವನು. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವರು ಮತ್ತು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವವನು.

ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ

ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲಿ

ಸರಸಿಜನಾಭ ಶ್ರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ

ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡೋ

ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. 

ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು ನೀನು

ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಮಲದ ನಾಭಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು.

ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳು:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನು ಪರಮ ದೇವರು. ಅವನು ಮಹಾಶಿವ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಪಾರ್ವತಿತನಯ, ಸುಮುಖ, ಗಜಾನನ, ಏಕದಂತ, ಕಪಿಲ, ಗಜಕರ್ಣ, ಲಂಬೋದರ, ಗಣಧಯಕ್ಷ, ವಿಕಥ, ವಿಧಾನನಾಶಕ, ವಿನಾಯಕ, ಧೂಮ್ರಕೇತು, ಭಾಲಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ “ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲ.” ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪುರಂದರ (ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು) ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಾಡಬಹುದು!

ಗಣೇಶನು “ಪಾಶ” ಅಥವಾ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿನ ದೇವರು ಯಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರಣದ ದೇವರಾದ ಯಮದೇವನಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಯುಧವೆಂದರೆ ಅಂಗುಸಂ- ಆನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಾವುತರು ಬಳಸುವ ಅಂಗುಸಂ ಎಂಬ ಆಯುಧದ ಬಲದಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಪಾತರಗಿತ್ತೀ ಪಕ್ಕಾ / Paataragitti pakka – ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

Lambodara lakumikara – One of the Famous Purandara Daasara Keerthanegalu- Lyrics in English

Nee nan attig belakangidde nanju / ನೀ ನನ್ ಅಟ್ಟೀಗ್ ಬೆಳಕಂಗ್ ಇದ್ದೆ ನಂಜು – ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಲು

Famous Keerthane By Purandara Daasaru -Nammamma Sharade – ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare –  ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare –  ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಸಂಯೋಜಕರು: ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಕೊಡುಗೆದಾರರು: ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ದಾಮ್ಲೆ, ಪಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು.

ತಾಳ: ಆದಿ

ರಾಗ: ಜಿಂಜೋಟಿ;

ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ

ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುವು | ರಂಗ ||ಪ.||

ಸುಲಭದ ಭಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ

ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||ಅ.ಪ.||

ಸ್ನಾನವನರಿಯೆ ಮೌನವನರಿಯೆ

ಧ್ಯಾನವನರಿಯೆನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ

ಜಾನಕಿವಲ್ಲಭ ದಶರಥನಂದನ

ಗಾನವಿಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೧||

ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೆ

ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ

ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೨||

ಜಪವೊಂದರಿಯೆ ತಪವೊಂದರಿಯೆ

ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನಬೇಡಾ

ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ

ಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೩||

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare – 

ತಾತ್ಪರ್ಯ:

ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆತ್ಮಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾರೆ

ಓ ಮನಸೇ! ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ.

‘ನನಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ಮೌನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆನಂದಪಡುವ ದಶರಥನ ಮಗ ಜಾನಕಿಯ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ‘ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ನಾನೊಬ್ಬ ಕೀಳುಜೀವಿ’.

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಚ್ಯುತ, ಅನಂತ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ, ಮೋಕ್ಷದ ಪೂರೈಕೆದಾರ.

ಘೋಷಿಸಬೇಡಿ ‘ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅಪರಿಮಿತ ಹಿರಿಮೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಗ್ಗೆ ಛಲದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.

ಯಾಕೋ ಕಾಣೆ ರುದ್ರ ವೀಣೆ / Yaako kaane Rudraveene – ದಾ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ

ಯಾಕೋ ಕಾಣೆ ರುದ್ರ ವೀಣೆ / Yaako kaane Rudraveene – ದಾ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

Lambodara lakumikara / ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ – ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri / ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನಿರಿ -ಪ್ರಸಿದ್ಧ (Famous) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ಹಾಡು–ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Hendathi obbalu maneyolagiddare / ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ – ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆ

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Gajavadana Beduve – ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ- Lyrics In English

Gajavadana Beduve – ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ- Lyrics In English

Raaga: Hansadhwani

Tala: Adi

Lyrics: Sri Purandaradasa

Language : English

Gajavadana Beduve – ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ

Om Gam Ganapataye Namaha 

Om 

gajavadana bEDuve | gouri thanaya

gajavadana bEDuve

trijagavaMditane sujanara porevane ||pa||

pAshAMkushadhara paramapavitra

mUShikavAhana munijanaprEma ||1||

gajavadana bEDuve | gourItanaya

gajavadana bEDuve |

mOdadi ninnaya pAdava tOrO

sAdhuvaMditane AdaradiMdali 

sarasijanAbha shrI puraMdaraviThalana

niruta neneyuvaMte daya mADO ||2||

gajavadana bEDuve | gourItanaya

gajavadana bEDuve

trijagavaMditane sujanara porevane ||

gajavadana bEDuve |bEDuve | bEDuve||..

Purandara Daasaru
Sri Purandara Daasaru

Gajavadana Beduve – : -Meaning:

gajavadana bEduvE gauri thanaya

trijaga vanditane sujanara porevanE 

the one who has the elephant face, I pray to you Gowri’s son

You are worshiped by all the people in the  three worlds (The earth, the world above and the world below), you are the protector of good people .

pAshAnkusha dara parama pavithra

mooshika vAhana munijanaprEmA

the one who has the weapons the noose (pasa) and angusam.

You are the most sacred and supreme God. the one who has the mouse as his vehicle   

and you are always the one who is affectionate and also loved by sages. 

mOdadi ninnaya pAdava tOrO

sAdhu vanditane Adaradindali

sarsijanAbha shri purandara vithalana

niruta neneyuvante daya mADO

show me your sacred feet and allow me to sing with pleasure at your feet.  You are the  one who is worshiped by sadhus and sages respectfully, show mercy and always make me remember to worship Lord Purandara vittala – the one who has the lotus navel.

Interesting points from the song Gajavadana Beduve : 

Lord Sri Ganesha is the Supreme God. He is the son of Lord MahaShiva and Devi Parvati. Ganesha is popularly worshiped under different names like Parvathi Tanaya, Sumukha, Gajanana, Ekadanta, Kapila, Gajakarna, Lambodara, Ganadhayaksha, Vikath, Vidhnanashaka, Vinayaka, Dhumraketu, Bhalchandra and so on.

Sri Purandaradasa’s ankita nama is “Purandara Vittala.”  we can see his ankita nama in all of his songs. 

In Gajavadana Beduve Song, Purandaradasa prays to Lord Ganesha for strength and attention so that he can sing about Lord Purandara(Lord Vishnu) all the time! 

Lord Ganesh holds the “pasha,” or noose, which is traditionally held by the God of Death, yama. Here, it means  that He is above God of death, Lord Yama, and that if you come to His feet, you will not face death. Another weapon is Angusam- An elephant might grow to be really large. but,  under the power of the weapon Angusam used by mahouts, an elephant can be handled and trained. So,  Lord Ganesha, likewise, holds it and demonstrates the importance of self-control.

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ / Gajavadana Beduve – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

ಇದೋ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ / Ido Nimage Vandane

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು / Ramakrishnaru Manege Bandaru -ಪುರಂದರದಾಸರು

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, Please submit a request for your favourite song lyrics, if you were unable to find one.

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri

Lyrics: -Chi Udayashankar and M Ranga Rao

Song: Raghavendra Raghavendra

Singers: Dr. Rajkumar, SP Balasubramaniam, S Janaki, BR Chaya and others.

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri/ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನಿರಿ

Raghavendra Raghavendra raghavendra yenniri |

naama smaraneyinda nija nandvannu hondiri ||2 times||

Tande tayee bandhu balaga yella neene yenniri | 

Naanu yemba moha maretu yendhu avana nambiri ||2 times ||

Hege irali yelli irali avana smarane maadiri 

dhyana dinda manava suduva chinte dura maadiri ||raghavendra||

Maana prana dhanavu ella swami ninnad yenniri |

Guruve ninna karune yonde saku nanage yenniri ||2times||

 Kallu mullu sidilu maleyu avane karune yenniri |

Yene barali avanandu nambi munde nadiri ||raghavendra||

Nimma maneya nimma manada vishaya vella ballanu |

chapala dinda aleva manadlendu guruva nillanu |2times|| 

Koduvu dalla koduvanavanu yendhu aase yetake 

kalpavruksha dante guru irali chinte yetake ||raghavendra||

Bhagayada Balegara/ ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ – ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಹಾಡು – ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ / Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Amma naanu devarane benne kaddillamma – Kannada Bhavageethe

ವಂದಿಸುವುದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ / Vandisuvudadiyali Gananathana – ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು

Raghavendra Raghavendra Raghavendra Yenniri/ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನಿರಿ

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, Please submit a request for your favorite song lyrics, if you were unable to find one.

Follow by Email
LinkedIn
Share
WhatsApp