Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram‌ Lyrics In English

Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram‌ Lyrics In English

Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram‌ Lyrics In English

Om sri devyuvaca: Deva deva! Mahadeva! Trikalajna! Mahesvara

Karunakara ! Devesa! Bhaktanugrahakaraka!  ||

Astottarasatam laksmyah  srotumicchami tattvatah  ||

Isvara uvaca

Devi !  Sadhu mahabhage mahabhagya pradayakam

sarvaisvaryakaram punyam sarvapapa pranasanam‌ ||

sarvadaridyra samanam sravanadbhukti muktidam‌   |

rajavasyakaram divyam guhyadguhyatamam param  ||

durlabham sarvadevanam catuspasti kaḷaspadam‌  |

padmadinam varantanam nithinam nityadayakam‌  ||

samasta deva sansevyam anima dyastasiddhidam |

kimatra bahuno ktena devi pratyaksadayakam ||

tavapritya dyavaksyami samahitamanasmrnu |

asyasri laksmyastottara satanamastotramahamantrasya

srimahalaksmistu devata

klim bijam bhuvanesvari saktih

sri mahalaksmi prasada sidthyarde jape viniyogah

karanyasam 

om srim sum angustabhyannamah

om srim sim tarjanibhyannamah

om srim sam madhyamabhyam namah

om srem sem anamikabhyam namah

om sraum saum kanisthikabhyam namah

om sram sam karatalakaraprsthabhyannamah

Anganyasah

om sram sam hrdayayanamah

om srim sim sirase svaha

om srum sum sikhayai vasat

om srem sem kavacaya hum‌

om sraum saum netratrayaya vausat

om sram sam astraya phat

Dhyanam

vande padmakaram prasannavadanam saubhagyadam bhagyadam  |

hastabhyamabhayapradam maniganaih nanavidhaih bhusitam  ||

bhaktabhista varapradam harihara brahmadibhissevitam

parsve pankaja sankhapadmanidhibhih yuktam sada saktibhih  ||

sarasijanayane sarojahaste dhavalataransukagandhamalyasobhe  |

bhagavati harivallabhe manojne tribhuvanabhutikariprasidamahyam‌ ||

prakrtim vikrtim vidyam sarvabhuta hitapradam   |

sraddham vibhutim surabhim namami paramatmikam‌  ||   1

vacam padmalayam padmam sucim svaham svadhansudham  |

dhanyam hiranmayim laksmim nityapustam vibhavarim‌  || 2

aditinca ditim diptam vasudham vasudharinim

namami kamalam kantam kamaksim krodha sambhavam  ||   3

anugraha padam rddhim anagham harivallabham |

asokamamrtam diptam lokasoka vinasinim‌ || 4

 namami dharmanilayam karunam lokamataram |

padmapriyam padmahastam padmaksim padmasundarim‌ || 5

padmodbhavam padmamukhim padmanabhapriyam ramam‌ |

padmamaladharam devim padminim padmagandhinim‌ || 6

punya gandham suprasannam prasadabhimukhim rabham |

namami candravadanam candram candrasahodarim‌ || 7

caturbhujam candrarupam indira mindusitalam ।

ahladajananim pustim sivam sivakarim satim‌ || 8

vimalam visvajananim pustim daridrya nasinim |

priti puskarinim santam suklamalyambaram sriyam‌ ।। 9

bhaskarim bilvanilayam vararoham yasasvinim ।

vasundhara mudarangam harinim hemamalinim‌ || 10

dhanadhanyakarim siddhim strenasaumyam subhapradam |

nrpavesmagatanandam varalaksmim vasupradam‌ || 11

subham hiranyaprakaram samudratanayam jayam |

namami mangalam devim visnuvaksahsthalasthitam‌ || 12

visnupatnim prasannaksim narayanasamasritam ।

daridyradhvansinim devim sarvopadrava varinim‌ || 13

navadurgam mahakalim brahmavisnusivatmikam ।

trikalajnana sampannam namami bhuvanesvarim‌ || 14

laksmim ksirasamudrarajatanayam srirangadhamesvarim ।

dasibhuta samastadeva vanitam lokaika dipankuram

srimanmandakataksa labda vibhava brahmendra gangadharam

tvam trailokyakutumbininsarasijam vande mukundapriyam‌ || 15

matarnamami kamale kamalayataksi

srivisnuhrtkamalavasini visvamatah

ksirodaje kamala komala garbhagauri

laksmiprasida satatam namatansaranye || 16

Phalasruti

Trikalam yo japet‌ vidvan‌ sanmasam vijitendriyah।

daridyradhvansanam krtva sarvamapnotyayatnatah || 17

devinama sahasresu punyamastottaram satam

yena sriya mavapnoti kotijanma daridratah || 18

bhrguvare satam dhiman‌ pathet‌ vatsaramatrakam

astaisvaryamavapnoti kubera ivabhutale || 19

daridyramocanam nama stotramambaparam satam

yena sriya mavapnoti kotijanma daridratah || 20

bhuktvatuvipulan‌ bhoganasya sayujyamapnuyat‌

pratahkale pathennityam sarvaduhkhopasantaye || 21

pathanstu cinta yeddevim sarvabharana bhusitam

ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್

Ondonde Bachhita Matu – Romantic Song

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Composed by: Sri Gajanana Sharma

Lyrics by: Sri Gajanana Sharma

Genre: Devotional

Lord: Rama

Language: Kannada

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Rama Rama Rama Rama

Innashtu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Rama Rama Rama Rama…Aa..

Ninnishthadanthenna Ittiruve Rama

Nannishtadhantella Kottiruve Rama

Kashtagala Kodabeda Enalaare Raama

Kashta Sahisuva Sahane Kodu Nanage Rama

Kashta Sahisuva Sahane Innashtu Raama

Kashta Sahisuva Sahane Ninnashtu Raama

Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama

Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Rama Rama Rama Rama..

Olitinede Munnedeve Manava Kodu Rama

Selethakke Sigadanthe Sthirathe Kodu Rama

Ninnegala Paapagala Sonneyaagisu Rama

Naalegala Punyagala Haadiyaagali Rama

Nanna Baalige Ninna Hasiva Kodu Rama

Nanna Tholige Ninna Kasuva Kodu Rama

Kannu Kaledaru Ninna Kanasu Kodu Rama

Nanna Haranake Ninna Charana Kodu Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Rama Rama Rama Rama..

Kousalyeyaaguvenu Madilaliru Rama

Vaidehiyaaguvenu Odanaadu Rama

Paadukeya Thaleyalidu Bharatanaaguve Raama

Sahavasa Kodu Naanu Soumithri Raama

Sugreevanaaguvenu Sneha Kodu Raama

Hanumanaaguve Ninna Seve Kodu Raama

Hanumanaaguve Ninna Seve Kodu Raama

Shabariyaaguve Ninna Bhaava Kodu Rama

Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama

Innashtu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Rama Rama Rama Rama..

Madilalli Marana Kodu Naa Jataayuvu Raama

Mudiyalli Adiyanidu Naa Ahalyeyu Raama

Naa Vibhishana Sharanu Bhava Kodu Rama

Nannoliha Ravanage Saava Kodu Raama

Kanneeru Kareyuvenu Nannathana Kale Raama

Ninnolage Karaguvenu Nirmoha Kodu Raama

Ninnolage Karaguvenu Nirmoha Kodu Raama

Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Rama Rama Rama Rama..

Ratha Neene Ruthu Neene Shruthi Neene Raama

Mathi Neene Gathi Neene Dhyuthi Neene Raama

Aarambha Asthithva Anthya Nee Raama

Poorna Nee Prakata Nee Aananda Raama

Hara Neene Hari Neene Brahma Nee Raama

Hara Neene Hari Neene Brahma Nee Raama

Guri Neene Guru Neene Arivu Nee Raama

Guri Neene Guru Neene Arivu Nee Raama

Raghurama Raghurama Raghurama Raghurama Rama

Nagu Rama Nagu Rama Jaga Rama Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama

Rama Rama Rama Rama..

About – Innastu Bekenna Hrudayakke Rama

Innastu Bekenna Hrudayakke Rama is a Kannada devotional song written and composed by Sri Gajanana Sharma.

Lord Rama is always considered an Ideal Man among Hindus and one of the largely worshiped deities in the Hindu religion. Lord Rama is the seventh avatar of Layakartha Vishnu in his Dashavatara.
Rama was born in Ayodhya as the eldest son of King Dasharatha and Kaushalya. Lord Rama married Sita Devi. Lava and Kusha were the sons of Rama and Sita Devi. Lakshmana, Bharata, and Shatrughna were the siblings of Lord Rama. Lord Hanumantha is the most praised devotee of Rama.

The song dwells in praising the life and living of Lord Rama…it explores why Lord Rama is worshipped ardently by Hindus inspite of having led a very painful life.

Haalalladaru haaku, Neeralladaru haaku Raghavendra

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English

Aigiri Nandini Lyrics for Goddess in English-Easy Read

Aigiri Nandini Lyrics for Goddess in English-Easy Read

Aigiri Nandini Nandita medhini Viswa Vinodhini Nandanuthe

Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe

Bhagawathi Hey Shithi Kanda Kudumbini Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (1)

Suravara Varshini Durdara Darshini Durmukhamarshani Harsharathe

Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini Keelbisha Moshini Ghosharathe

Danuja Niroshini Dithisutha Roshini Durmadha Soshini Sindhusuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (2)

Ayi jagadambha madamba kadam Bavana Priya Vasini Hasarathe

Shikhari Siromani Thunga Himalaya Srunga Nijalaya Madhyagathe

Madhu madhure madhu Kaitabha Banjini Rasarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (3)

Ayi satha kanda vikanditha runda Vithunditha Shunda Gajathipathe

Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda Paraakrama Shunda Mrigathipathe

Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda  Vipaathitha Munda Bhatathipathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (4)

Ayi rana durmathashathru vadhothitha Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe

Chathura Vicharadureena Maha Shiva Dhoothakritha Pramadhipathe

Duritha Dureetha Dhurasaya Durmathi Dhanava Dhutha Kruthaanthamathe

Jaya Jaya Hey  Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (5)

Ayi nija hoonkrithi maathra niraakrutha Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe

Samar Vishoshitha Sonitha Bheeja Samudhbhava Sonitha Bheejalathe

Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava Tarpitha Bhootha Pisacharathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (6)

Dhanu ranu shanga ranakshana sanga Parisphuradanga Natak Katake

Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga Rasadh bhata Shringa Hathavatuke

Kritha Chaturanga Balakshithi ranga Ghatad Bahuranga Ratad Batuke

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (7)

Adi Shankara - Wikipedia
Adi Shankaracharya http://www.wikiyoga.net/esp/wp-content/uploads/2018/05/sankaracharya.jpg

Ayi sharanagatha vairi vadhuvara Veera Varabhaya Dhayakare

Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi Shirodhi Krithamala Shoolakare

Dhumi dhumi Thaamara Dundu binadha Maho Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (8)

Jaya Jaya Japya Jaye Jaya shabdha Parastuti Tathpara Vishwanuthe

Bhana Bhana bhinjimi Bhinkritha Noopura Sinjitha Mohitha Bhoothapathe

Naditha Nataartha Nadi Nada Nayaka Naditha Natya Sugaanarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (9)

Ayi Sumanah Sumanah Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe

Sritha Rajanee Rajanee Rajanee Rajanee karavakra Vrithe

Sunayana Vibhramara bhramara Bhramara brahmaradhipadhe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (10)

Shri Venkateshwara Suprabhatam Lyrics in English

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Lingashtakam Lyrics in English

Sahitha mahaahava mallama thallika Mallita rallaka Mallarathe

Virichitha vallika Pallika Mallika Billika Bhillika Varga Vrithe

Sithakritha phulla Samulla Sitharuna Thallaja Pallava Sallalithe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (11)

Avirala ganda Galanmadha medhura Maththa mathangaja Rajapathe

Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi Roopa Payonidhi Rajasuthe

Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa Mohana Manmatha Rajasuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (12)

Kamala dhalaamala komala kaanthi Kala Kalithaamala Bala Lathe

Sakala Vilaasa Kalanila yakrama Keli Chalathkala Hamsa Kule

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala Mauli Miladh Bhakulaalikule

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (13)

Kara murali rava veejitha koojitha Lajjitha Kokila Manjumathe

Militha Pulinda Manohara Kunchitha Ranchitha Shaila Nikunjagathe

Nija Guna Bhootha Mahaa Sabari Gana Sathguna Sambhritha Kelithale

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (14)

Kati thata peetha dukoola vichithra Mayuka thiraskritha chandra ruche

Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura Dansula sannakha chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (15)

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika Sarakaraika nuthe

Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka Sangaratharaka soonu suthe

Suratha samadhi samana samadhi Samadhi samadhi sujatharathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (16)

Padhakamalam karuna nilaye varivasya Dhiyonudhi nansha shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilayahssa kathamna bhaveth

Thava padameva param Padha Mithyanu sheelayatho mama kimna shive

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (17)

Kanakala sathkala sindhu jalairanu Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sakimna sachee kucha kumbha Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani Nataamaravaani nivasi shivam

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (18)

Thava vimalendu kulam vadhanaedhu Malam Sakalam nanu kulayathe

Kimu puruhootha purendu mukhi Sumukhi bhirasow vimukhee kriyathe

Mamathu matham shiva namadhane Bhavathi kripaya kimuth kriyathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (19)

Ayi mayi deena dayalu Dhaya kripayaiva Tvaya bhavi thavya mume

Ayi jagatho janani kripayaasi yathaasi Thathaanu mithaasi rathe

Yaduchitha mathra bhavathyu rarikurutha Durutha pamapaakuruthe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (20)

Shri Venkateshwara Suprabhatam Lyrics in English

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Lingashtakam Lyrics in English

Aigiri Nandini – Details

“Aigiri Nandini” is a very popular devotional stotra of Goddess Durga Devi written by   Adi Shankaracharya in Sanskrit nearly 2500 years ago. It is called as Mahishasura Mardini Stotram or Mahishasur Maridhini Sloka. 

This devotional song is addressed to Goddess Mahisasura Mardini, the Goddess who killed Demon Mahishasura and the great-grandson of Brahmarshi Kashyapa. The demon was in the form of a big buffalo and hence the name “Mahish Asura”. 

She was created by all the Gods to eradicate evil and many Asuras and Dhanavas were killed by her. Mahishasura Mardini’s stotram song (Aigiri Nandini) is sung in order to calm down the Sakthi after killing the asura (Mahishasuran). This song generates more positive vibes around you and your home. It’s one of the most popular songs to worship lord Sakthi Devi.

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, please submit a request for your favorite song lyrics, if you were unable to find one.

Shivatandavastotram – Powerful Recitation

Shivatandavastotram – Powerful Recitation

ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English

Shri Lalitha Sahasranama English Lyrics

Shri Vishnu Sahasranama – English Lyrics

Shivatandavastotram Lyrics in English

॥ sarthashivatandavastotram ॥

॥ srīganesaya namaḥ ॥

Jatatavee galajjala pravaha pavitasthale,

Gale avalabhya lambithaam bhujanga tunga malikaam,

Damaddamaddama ddama ninnadava damarvayam,

Chakara chanda tandavam tanotu na shivh shivam. ॥ 1 ॥

Jata kataha sambhramabhramanillimpa nirjari,

Vilola veechi vallari viraja mana moordhani,

Dhaga dhaga dhaga jjwala lalata patta pavake,

Kishora Chandra shekare ratih prati kshanam mama. ॥ 2 ॥

Dhara dharendra nandini vilasa bhandhu bhandura,

Sphuradriganta santati pramoda mana manase,

Kripa kataksha dhorani niruddha durdharapadi,

Kwachi digambare mano vinodametu vastuni. ॥ 3 ॥

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha,

Kadamba kumkuma drava pralipta digwadhu mukhe,

Madhandha sindhura sphuratwagu uttariyamedure,

Manovinodamadbhutam bibhartu bhoota bhartari. ॥ 4 ॥

Lalata chatwara jwaladdhanam jaya sphulingaya,

Nipeeta pancha sayakam namannilimpanayakam,

Sudha mayookha lekhaya virajamana shekharam,

Maha kapali sampade, sirijjatalamastunah. ॥ 5 ॥

Sahastralochana prabhrityashesha lekha shekhara,

Prasoona dhooli dhorani vidhu saranghripeethabhuh,

Bhujangaraja Malaya nibaddha jaata jootakah,

Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah. ॥ 6 ॥

Karala bhala pattika dhagaddhadhagaddha gajjwala,

Ddhananjayahuti kruta prachanda panchasayake ,

Dharadharendra nandini kuchagra chithrapathraka,

Prakalpanaikashilpini, trilochane ratirmama. ॥ 7 ॥

Naveena megha mandali niruddha durdharatsphurat,

Kuhuh nisheethineetamah prabhandha baddha kandharah,

Nilimpa nirjhari dharastanotu krutti sundarah,

Kalanidhana bandhurah shriyam jagat durandharah. ॥ 8 ॥

Prafulla neela pankaja prapancha kalimaprabha,

Valambi kantha kandali ruchi prabandha kandharam,

Smarchchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam,

Gajachchhidandha kachchhidam tamant kachchhidam bhaje. ॥ 9 ॥

Akharva sarva mangalaa kalaa kadamba manjari,

Rasa pravaha madhuri vijrumbhane madhuvritam,

Smrantakam, purantakam, bhavantakam, makhantakam,

Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje. 10

Jayatwadabhra vibhrama bhramadbujanga mashwasad,

Vinirgamat, kramasphurat, karala bhala havya vaat,

Dhimiddhimiddhimi maddhwanan mridanga tunga mangala,

Dhwani krama pravartitah prachanda tandawah shivah. ॥ 11 ॥

Drushadwichitra talpayor bhujanga mauktikastrajor,

Garishtha ratna loshtayoh suhrid wipaksha pakshayoh,

Trinara vinda chakshushoh praja mahee mahendrayoh,

Samapravrittikah katha sadashivam bhajamyaham. ॥ 12 ॥

Kada nilimpa nirjharee nikunja kotare vasan,

Vimukta durmatih sada shirahstha manjali vahan,

Vilola lola lochane lalama bhala lagnakah,

Shiveti mantra muchcharan kada sukhee bhavamyaham. ॥ 13 ॥

Nilimpnath naagaree kadamb mauli mallika,

nigumpha nirbharkshanm dhooshnika manoharah.

tanotu no manomudam vinodineem maharshinam,

parshriyam param padam tadanjatvisham chayah. ॥ 14 ॥

prachanda wadavaanal prabha shubh pracharinee,

mahaasht siddhi kaaminee janavahoot jalpana.

vimukta vaam lochano vivaah kaalikdhvanih,

shiveti mantra bhooshano jagajjayaay jaaytaam. ॥ 15 ॥

idam hi nitya meva mukta muttamottamstavam,

Pathantaram bhunannaro vishuddhmeti santatam,

Hare Gurau sa bhaktimashu yati nanyatha gati,

Vimohanam hi dehinaa tu shankarasya chitanam. ॥ 16 ॥

Poojavasana samaye dasha vaktra geetam,

Yah shambhu poojana param pathati pradoshe,

Tasyasthiraam ratha gajendra turanga yuktaam,

Lakshmeem sadaiva sumukheem pradadaati shambuh. ॥ 17 ॥

ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English

Shri Lalitha Sahasranama English Lyrics

Shri Vishnu Sahasranama – English Lyrics

Lingashtakam Lyrics in English

Lingashtakam Lyrics in English

Lingashtakam Lyrics in English

Singer(s): S.P. Balasubrahmaniam and Others

Lyricist: Sri Adi Shankaracharya

Music: S.P. Balasubrahmaniam

Genre: Devotional

Language: Sanskrit

Music Label: T-Series Bhakti Sagar

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Aigiri Nandini Lyrics for Goddess in English

ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada

Brahma Muraari Surarchita Lingam 

Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam 

Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam 

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Devamuni Pravaraarchita Lingam 

Kaama Dahana Karunaakara Lingam 

Ravana Darpa Vinaasaha Lingam

 Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam 

Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam 

Siddha Suraasura Vandhitha Lingam 

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam 

Panipati Veshthitha Sobitha Lingam 

Daksha Suyajna Vinaasana Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam 

Pankaja Haara Susobhitha Lingam 

Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam 

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Deva Ganaarchita Sevitha Lingam 

Bhavair Bhakhi Bhirevacha Lingam 

Dinakara Koti Prabhaakara Lingam 

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam 

Sarva Samudbhava Kaarana Lingam 

Ahshta Daridra Vinaasana Lingam 

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Suraguru Suravara Poojitha Lingam 

Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam 

Paraath Param Paramatmaka Lingam 

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 

Lingashtaka Midam Punyam Yah Pathet Sivasannidhau 

Sivaloka Mahaapnoti Sivehna Saha Modatheh

Lingashtakam Explained – Meaning & Essence

The Lingam, Which Is Adored By Lord Brahma, Lord Vishnu, And The Gods

The Lingam, Which Is Pure, Shining, And Well Adorned

And The Lingam, Which Destroys The Sorrows Associated With Birth And Life

I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Worshipped By The Gods And The Sages

The Lingam, Which Burns The Desires, Which Is Benevolent

And The Lingam, Which Destroyed The Pride Of Ravana

I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Smeared With Fragrant Pastes,

The Lingam, Which Is Reason For Elevating Ones Intelligence And Knowledge

And The Lingam, Which Is Worshipped By The Siddhas, Devas And The Asuras.

I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Decorated With Gold And Gems,

The Lingam, Which Is Adorned With The Best Of The Serpents Wrapped Around It,

And The Lingam, Which Destroyed The Grand Sacrifice (Yajna) Of Daksha.

I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Anointed With Saffron [Kumkuma] And Sandal Paste [Chandana]

The Lingam, Which Is Beautifully Decorated With Garlands Of Lotuses,

And The Lingam, Which Destroys The Accumulated Sins

I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Worshiped And Served By The Group Of Devas

With True Emotion And Devotion

And The Lingam, Which Has The Splendor Of Million Suns.

I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Surrounded By Eight Petaled Flowers

The Lingam, Which Is The Cause Behind All Creation

And The Lingam, Which Destroys The Eight Poverties

I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Worshiped By The Preceptor Of Gods And The Best Of The Gods,

The Lingam, Which Is Always Worshiped By The Flowers From The Celestial Garden,

The Lingam, Which Is Superior To The Best And Which Is The Greatest.

I Bow Before That Sadashiva Lingam

Whoever Recites This Lingasthakam

Will Attain The Abode Of Shiva And Enjoy His Bliss

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Aigiri Nandini Lyrics for Goddess in English

ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada

Shri Lalitha Sahasranama English Lyrics

Shri Lalitha Sahasranama English Lyrics

Shri Lalitha Sahasranama Stotram lyrics in English

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya,vashinyadi vagdevata Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam Dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim

Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Lalitha Sahasranama Stotram Lyric

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita

Vishukra pranaharana varahi viryanandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
Kulamrutaikarasika kulasanketapaline

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
Mahakamesha mahishi mahatripurasundari

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
Mahachatushashtikoti yogini ganasevita

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara

Charachara jagannadha chakraraja niketana
Parvati padmanayana padmarga samaprabha

Panchapretasanasina panchabramha svarupini
Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
Sadashivanugrahada panchakrutya parayana

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
Padmasana bhagavati padmanabha sahedari

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita

Narayani nadarupa namarupa vivarjita
Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
Kalyani jagatikanda karunarasasagara

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
Varada vamanayana varunimadavihvala

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
Shadanga devata yukta shadgunya paripurita

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
Aprameya svaprakasha manovachamagochara

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita

SHRI VISHNU SAHASRANAMA LYRICS IN ENGLISH

HANUMAN CHALISA LYRICS IN ENGLISH

AIGIRI NANDINI LYRICS IN ENGLISH

SHRI VENKATESHWARA SUPRABHATAM LYRICS IN ENGLISH

JAYA JANARDHANA KRISHNA RADHIKA PATE LYRICS IN ENGLISH

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
Nisima mahima nitya-yaovana madashalini

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
Shanti spastimati mantirnandini vignanashini

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
Malini hansini mata malayachala vasini

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
Khatvangadi praharana vadanaika samanvita

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
Mahavirendra varada rakinyanba svarupini

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
Ankushadi praharana varadadi nishevita

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
Haridranai karasika hakinirupa dharini

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
Sachamara ramavani savyadakshini sevita

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
Anekakoti bramhanda janani divyavigraha

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
Yogini yogada yogya yoganandayugandhara

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini

Chitkala nandakalika premarupa prinankari
Namaparayana prita nandivida nateshvari

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
Aparna chanidika chandamundasura nishudini

Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
Hamati merunilaya mandara kusumapriya

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara

Satyagynananandarupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhukamarupini

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini

Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih

Sansara pankanirmagna samudharana sandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta tarunadityapatala

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh

SHRI VISHNU SAHASRANAMA LYRICS IN ENGLISH

HANUMAN CHALISA LYRICS IN ENGLISH

AIGIRI NANDINI LYRICS IN ENGLISH

SHRI VENKATESHWARA SUPRABHATAM LYRICS IN ENGLISH

JAYA JANARDHANA KRISHNA RADHIKA PATE LYRICS IN ENGLISH

Follow by Email
LinkedIn
Share
WhatsApp