Sri Mahalaxmi Ashtottara Shatanamavali: 108 names of Goddess Lakshmi with the Powerful mantra

 • Prakriti – Om Prakrityai Namah
 • Vikriti – Om Vikrityai Namah
 • Vidya – Om Vidyayai Namah
 • Sarvabhutahitaprada – Om Sarvabhutahitapradayai Namah
 • Shraddha – Om Shraddhayai Namah
 • Vibhuti – Om Vibhutyai Namah
 • Surabhi – Om Surabhyai Namah
 • Paramatmika – Om Paramatmikayai Namah
 • Vachi – Om Vache Namah
 • Padmalaya – Om Padmalayayai Namah
 • Padma – Om Padmayai Namah
 • Shuchi – Om Shuchaye Namah
 • Swaha – Om Swahayai Namah
 • Swadha – Om Swadhayai Namah
 • Sudha – Om Sudhayai Namah
 • Dhanya – Om Dhanyayai Namah
 • Hiranmayi – Om Hiranmayyai Namah
 • Lakshmi – Om Lakshmyai Namah
 • NityaPushta – Om NityaPushtayai Namah
 • Vibha – Om Vibhavaryai Namah
 • Aditya – Om Adityai Namah
 • Ditya – Om Dityai Namah
 • Dipa – Om Dipayai Namah
 • Vasudha – Om Vasudhayai Namah
 • Vasudharini – Om Vasudharinyai Namah
 • Kamala – Om Kamalayai Namah
 • Kanta – Om Kantayai Namah
 • Kamakshi – Om Kamakshyai Namah
 • Kshirodhasambhava – Om Kshirodhasambhavam Namah and Krodhasambhava – Om Krodhasambhavayai Namah
 • Anugrahaprada – Om Anugrahapradayai Namah
 • Buddhi – Om Buddhaye Namah
 • Anagha – Om Anaghayai Namah
 • Harivallabhi – Om Harivallabhyai Namah
 • Ashoka – Om Ashokayai Namah
 • Amrita – Om Amritayai Namah
 • Dipta – Om Diptayai Namah
 • Lokashokavinashini – Om Lokashokavinashinyai Namah
 • Dharmanilaya – Om Dharmanilayayai Namah
 • Karuna – Om Karunayai Namah
 • Lokamatri – Om Lokamatre Namah
 • Padmapriya – Om Padmapriyayai Namah
 • Padmahasta – Om Padmahastayai Namah
 • Padmakshya – Om Padmakshyai Namah
 • Padmasundari – Om Padmasundaryai Namah
 • Padmodbhava – Om Padmodbhavayai Namah
 • Padmamukhi – Om Padmamukhyai Namah
 • Padmanabhapriya – Om Padmanabhapriyayai Namah
 • Rama – Om Ramayai Namah
 • Padmamaladhara – Om Padmamaladharayai Namah
 • Devi – Om Devyai Namah
 • Padmini – Om Padminyai Namah
 • Padmagandhini – Om Padmagandhinyai Namah
 • Punyagandha – Om Punyagandhayai Namah
 • Suprasanna – Om Suprasannayai Namah
 • Prasadabhimukhi – Om Prasadabhimukhyai Namah
 • Prabha – Om Prabhayai Namah
 • Chandravadana – Om Chandravadanayai Namah
 • Chandra – Om Chandrayai Namah
Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali
Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali: 108 names of Goddess Lakshmi with Powerful mantras

 • Chandrasahodari – Om Chandrasahodaryai Namah
 • Chaturbhuja – Om Chaturbhujayai Namah
 • Chandrarupa – Om Chandrarupayai Namah
 • Indira – Om Indirayai Namah
 • Indusheetala – Om Indushitalayai Namah
 • Ahladajanani – Om Ahladajananyai Namah
 • Pushti – Om Pushtayai Namah
 • Shiva – Om Shivayai Namah
 • Shivakari – Om Shivakaryai Namah
 • Satya – Om Satyai Namah
 • Vimala – Om Vimalayai Namah
 • Vishwajanani – Om Vishwajananyai Namah
 • Tushti – Om Tushtayai Namah
 • Daridryanashini – Om Daridryanashinyai Namah
 • Pritipushkarini – Om Pritipushskarinyai Namah
 • Shanta – Om Shantayai Namah
 • Shuklamalyambara – Om Shuklamalyambarayai Namah
 • Shri – Om Shriyai Namah
 • Bhaskari – Om Bhaskaryai Namah
 • Bilvanilaya – Om Bilvanilayayai Namah
 • Vararoha – Om Vararohayai Namah
 • Yashaswini – Om Yashaswinyai Namah
 • Vasundhara – Om Vasundharayai Namah
 • Udaranga – Om Udarangayai Namah
 • Harini – Om Harinyai Namah
 • Hemamalini – Om Hemamalinyai Namah
 • Dhanadhanyaki – Om Dhanadhanyakaryai Namah
 • Siddhi – Om Siddhaye Namah
 • Strainasoumya – Om Strainasoumyayai Namah
 • Shubhaprada – Om Shubhapradayai Namah
 • Nripaveshmagatananda – Om Nripaveshmagatanandayai Namah
 • Varalakshmi – Om Varalakshmyai Namah
 • Vasuprada – Om Vasupradayai Namah
 • Shubha – Om Shubhayai Namah
 • Hiranyaprakara – Om Hiranyaprakarayai Namah
 • Samudratanaya – Om Samudratanayayai Namah
 • Jaya – Om Jayayai Namah
 • Mangala Devi – Om Mangala Devyai Namah
 • Vishnuvakshassthalasthita – Om Vishnuvakshassthalasthitayai Namah
 • Vishnupatni – Om Vishnupatnyai Namah
 • Prasannakshi – Om Prasannakshyai Namah
 • Narayanasamashrita – Om Narayanasamashritayai Namah
 • Daridryadhwamsini – Om Daridryadhwamsinyai Namah
 • Devi – Om Devyai Namah
 • Sarvopadrava Varini – Om Sarvopadrava Varinyai Namah
 • Navadurga – Om Navadurgayai Namah
 • Mahakali – Om Mahakalyai Namah
 • Brahmavishnushivatmika – Om Brahmavishnushivatmikayai Namah
 • Trikalajnanasampanna – Om Trikalajnanasampannayai Namah
 • Bhuvaneshwari – Om Bhuvaneshwaryai Namah

Sri Mahalaxmi Ashtottara Shatanamavali: 108 names of Goddess Lakshmi with mantra – Lyrics in English