Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram‌ Lyrics In English

Om sri devyuvaca: Deva deva! Mahadeva! Trikalajna! Mahesvara

Karunakara ! Devesa! Bhaktanugrahakaraka!  ||

Astottarasatam laksmyah  srotumicchami tattvatah  ||

Isvara uvaca

Devi !  Sadhu mahabhage mahabhagya pradayakam

sarvaisvaryakaram punyam sarvapapa pranasanam‌ ||

sarvadaridyra samanam sravanadbhukti muktidam‌   |

rajavasyakaram divyam guhyadguhyatamam param  ||

durlabham sarvadevanam catuspasti kaḷaspadam‌  |

padmadinam varantanam nithinam nityadayakam‌  ||

samasta deva sansevyam anima dyastasiddhidam |

kimatra bahuno ktena devi pratyaksadayakam ||

tavapritya dyavaksyami samahitamanasmrnu |

asyasri laksmyastottara satanamastotramahamantrasya

srimahalaksmistu devata

klim bijam bhuvanesvari saktih

sri mahalaksmi prasada sidthyarde jape viniyogah

karanyasam 

om srim sum angustabhyannamah

om srim sim tarjanibhyannamah

om srim sam madhyamabhyam namah

om srem sem anamikabhyam namah

om sraum saum kanisthikabhyam namah

om sram sam karatalakaraprsthabhyannamah

Anganyasah

om sram sam hrdayayanamah

om srim sim sirase svaha

om srum sum sikhayai vasat

om srem sem kavacaya hum‌

om sraum saum netratrayaya vausat

om sram sam astraya phat

Dhyanam

vande padmakaram prasannavadanam saubhagyadam bhagyadam  |

hastabhyamabhayapradam maniganaih nanavidhaih bhusitam  ||

bhaktabhista varapradam harihara brahmadibhissevitam

parsve pankaja sankhapadmanidhibhih yuktam sada saktibhih  ||

sarasijanayane sarojahaste dhavalataransukagandhamalyasobhe  |

bhagavati harivallabhe manojne tribhuvanabhutikariprasidamahyam‌ ||

prakrtim vikrtim vidyam sarvabhuta hitapradam   |

sraddham vibhutim surabhim namami paramatmikam‌  ||   1

vacam padmalayam padmam sucim svaham svadhansudham  |

dhanyam hiranmayim laksmim nityapustam vibhavarim‌  || 2

aditinca ditim diptam vasudham vasudharinim

namami kamalam kantam kamaksim krodha sambhavam  ||   3

anugraha padam rddhim anagham harivallabham |

asokamamrtam diptam lokasoka vinasinim‌ || 4

 namami dharmanilayam karunam lokamataram |

padmapriyam padmahastam padmaksim padmasundarim‌ || 5

padmodbhavam padmamukhim padmanabhapriyam ramam‌ |

padmamaladharam devim padminim padmagandhinim‌ || 6

punya gandham suprasannam prasadabhimukhim rabham |

namami candravadanam candram candrasahodarim‌ || 7

caturbhujam candrarupam indira mindusitalam ।

ahladajananim pustim sivam sivakarim satim‌ || 8

vimalam visvajananim pustim daridrya nasinim |

priti puskarinim santam suklamalyambaram sriyam‌ ।। 9

bhaskarim bilvanilayam vararoham yasasvinim ।

vasundhara mudarangam harinim hemamalinim‌ || 10

dhanadhanyakarim siddhim strenasaumyam subhapradam |

nrpavesmagatanandam varalaksmim vasupradam‌ || 11

subham hiranyaprakaram samudratanayam jayam |

namami mangalam devim visnuvaksahsthalasthitam‌ || 12

visnupatnim prasannaksim narayanasamasritam ।

daridyradhvansinim devim sarvopadrava varinim‌ || 13

navadurgam mahakalim brahmavisnusivatmikam ।

trikalajnana sampannam namami bhuvanesvarim‌ || 14

laksmim ksirasamudrarajatanayam srirangadhamesvarim ।

dasibhuta samastadeva vanitam lokaika dipankuram

srimanmandakataksa labda vibhava brahmendra gangadharam

tvam trailokyakutumbininsarasijam vande mukundapriyam‌ || 15

matarnamami kamale kamalayataksi

srivisnuhrtkamalavasini visvamatah

ksirodaje kamala komala garbhagauri

laksmiprasida satatam namatansaranye || 16

Phalasruti

Trikalam yo japet‌ vidvan‌ sanmasam vijitendriyah।

daridyradhvansanam krtva sarvamapnotyayatnatah || 17

devinama sahasresu punyamastottaram satam

yena sriya mavapnoti kotijanma daridratah || 18

bhrguvare satam dhiman‌ pathet‌ vatsaramatrakam

astaisvaryamavapnoti kubera ivabhutale || 19

daridyramocanam nama stotramambaparam satam

yena sriya mavapnoti kotijanma daridratah || 20

bhuktvatuvipulan‌ bhoganasya sayujyamapnuyat‌

pratahkale pathennityam sarvaduhkhopasantaye || 21

pathanstu cinta yeddevim sarvabharana bhusitam

ಶಿವತಾಂಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್

Ondonde Bachhita Matu – Romantic Song