Lyrics : Vijayadasa 

Music : Puttur Narasimha Nayaka

Raga : Pantuvarali 

Tala : Adi

Pavamana Pavamana Song Lyrics in English

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana ||pa||

shravaNave modalAda navavidha bhakutiya

tavakadindali koDu kavigaLa priya ||a pa||

hEma kachchuTa upavIta dharipa mAruta

kAmAdi varga rahita

vyOmAdi sarvavyAputa satata nirbhIta

rAmachaMdrana nijadUta

yAma yAmake ninnArAdhipudake

kAmipe enagidu nEmisi pratidina

ee manasige suKastOmava tOruta

pAmara matiyanu nI mANipudu||1||

vajra sharIra gaMbhIra mukuTadhara durjanavana kuThAra

nirjara maNidayA pAra vAra udAra sajjanaraghava parihAra

arjunagolidandu dhvajavAnisi nindu

mUrjagavarivante garjane mADidi

hejje hejjege ninna abja pAdada dhULi

mArjanadali bhava varjitaneniso ||2||

prANa apAna vyAnOdAna samAna Ananda bhArati ramaNa

neene sharvAdi gIrvANAdyamararige gnAnadhana pAlipa vareNya

nAnu nirutadali yenenesagide

mAnasAdi karma ninagoppisideno

prANanAtha sirivijayaviThalana

kANisi koDuvadu bhAnu prakAsha ||3||

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana

shravaNave modalAda navavidha bhakutiya

tavakadindali koDu kavigaLa priya

pavamAna pavamAna jagadaa prana sankarushana

bhavabhayaranya dahana

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – ಕೀರ್ತನ – ವಿಜಯದಾಸರು

ನಿನಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ -ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Barayya beladingale- Kannada Folk Song -Lyrics in English

Pavamana Pavamana Jagada Prana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ – Lyrics By Vijayadaasaru

Note: 

If you find any kind of mistakes in the above lyrics, Please feel free to mention them in the comments section or you can contact us. We’ll correct them as early as possible!

Also, Please submit a request for your favorite song lyrics, if you were unable to find one.