ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ : ಶೆಜ್ ಆರತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ

SHEJ AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)

DHOOP AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)

MADHYAN AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)

KAKAD AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮರ್ಧ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ.

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|

ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ

ನಿರ್ಗುಣಾತೀಸ್ಧತಿ ಕೈಸೀ ಆಕಾರಾ ಆಲೀಬಾಬಾ ಆಕಾರಾ ಆಲೀ

ಸರ್ವಾಘಟಿ ಭರೂನೀ ಉರಲೀಸಾಯಿಮಾವುಲೀ

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|

ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ

ರಜತಮ ಸತ್ತ್ವ ತಿಘೇ ಮಾಯಾಪ್ರಸವಲೀಬಾಬಾಮಾಯಾ ಪ್ರಸವಲೀ

ಮಾಯೇಚಿಯೇ ಪೋಟೀಕೈಸೀ ಮಾಯಾ ಉದ್ಭವಲೀ

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|

ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ

ಸಪ್ತಸಾಗರೀಕೈಸಾ ಖೇಳ್ ಮಂಡೀಲಾ ಬಾಬಾ ಖೇಳ್ ಮಂಡೀಲಾ

ಖೇಳೂನಿಯಾ ಖೇಳ ಅವಘಾ ವಿಸ್ತಾರಕೇಲಾ

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|

ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಂಚಾ ದೀಪ ಲಾವಿಲಾ ಆತಾ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇಚೀ ರಚನಾಕೈಸೀ ದಾಖವಿಲೀಡೋಲಾ ಬಾಬಾದಾಖವಿಲೀಡೋಲಾ

ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಮಾಝಾ ಸ್ವಾಮೀ ಕೃಪಾಳೂ ಭೋಳಾ

ಓವಾಳು ಆರತೀ ಮಾಝ್ಯಾ ಸದ್ಗುರುನಾಧಾ ಮಾಝ್ಯಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ|

ಪಾಂಚಾಹೀ ತತ್ತ್ವಾಂಚಾದೀಪಲಾವಿಲಾ ಆತಾ

ಲೋಪಲೇಙ್ಞಾನ ಜಗೀ ಹಿತನೇಣತಿಕೋಣಿ

ಅವತಾರಾ ಪಾಂಡುರಂಗಾ ನಾಮಠೇವಿಲೇಙ್ಞಾನೀ

ಆರತಿಙ್ಞಾನರಾಜಾ ಮಹಾ ಕೈವಲ್ಯ ತೇಜ

ಸೇವಿತಿಸಾಧು ಸಂತಾ ಮನುವೇದಲಾಮಾಝಾ ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ..

ಕನಕಚೇ ತಾಟಕರೀ ಉಭ್ಯಗೋಪಿಕನಾರೀ

ನಾರದ ತುಂಬುರಹೋ ಸಾಮಗಾಯನಕರೀ

ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ ಮಹಾಕೈವಲ್ಯತೇಜಾ

ಸೇವಿತಿಸಾಧು ಸಂತಾ ಮನುವೇದಲಾಮಾಝಾ ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ..

ಪಗಟ ಗುಹ್ಯಬೋಲೇ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಚಿಕೇಲೆ

ರಾಮಜನಾರ್ಧನಿ (ಪಾ)ಸಾಯಿ ಮಸ್ತಕಠೇವಿಲೇ

ಆರತಿ ಙ್ಞಾನರಾಜಾ ಮಹಕೈವಲ್ಯ ತಾಜಾ

ಸೇವಿತಿಸಾಧು ಸಂತಾ ಮನುವೇದಲಾಮಾಝಾ ಆರತೀಙ್ಞಾನರಾಜಾ..

ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹ್ಮಾ

ಆರತಿತುಕರಾಮಾ…

ರಾಘವೇ ಸಾಗರಾತಾ ಪಾಷಾಣತಾರಿಲೇ

ತೈಸೇ ತುಕೋ ಬಾಚೇ ಅಭಂಗ ರಕ್ಷೀಲೇ

ರತಿ ತುಕರಾಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹ್ಮಾ

ಆರತಿತುಕರಾಮಾ…

ತೂನೇಕಿತ ತುಲ ನೇಸೀ ಬ್ರಹ್ಮತುಕಾಸಿ‌ಆಲೇ

ಹ್ಮಣೋನಿ ರಾಮೇಶ್ವರೇ ಚರಣಿ ಮಸ್ತಕಠೇವಿಲೇ

ಆರತಿ ತುಕರಾಮಾ ಸ್ವಾಮೀ ಸದ್ಗುರು ಧಾಮಾ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತೀ ಪಾಯಿದಾಖವಿ ಆಹ್ಮಾ

ಆರತಿತುಕರಾಮಾ…

ಜೈಜೈ ಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇಮಂದಿರೀಹೋ

ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೆ‌ಉನಿಕರೀಹೋ

ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮಧುರಬೋಲುನೀ ಮಾಯಾಜಶೀನಿಜ ಮುಲಾಹೋ

ರಂಜವಿಸೀ ತೂ ಮಧುರಬೋಲುನೀ ಮಾಯಾಜಶೀನಿಜ ಮುಲಾಹೋ

ಭೋಗಿಸಿವ್ಯಾದಿತೂಚ ಹರು ನಿಯಾನಿಜಸೇವಕ ದು:ಖಲಾಹೋ

ಭೋಗಿಸಿವ್ಯಾದಿತೂಚ ಹರು ನಿಯಾನಿಜಸೇವಕ ದು:ಖಲಾಹೋ

ದಾವುನಿಭಕ್ತವ್ಯಸನಹರಿಸೀ ದರ್ಶನ ದೇಶೀ ತ್ಯಾಲಾಹೋ

ದಾವುನಿಭಕ್ತವ್ಯಸನಹರಿಸೀ ದರ್ಶನ ದೇಶೀ ತ್ಯಾಲಾಹೋ

ಝೂಲೇ ಅಸತಿ ಕಸ್ಟ ಅತೀಶಯಾತುಮಚೇ ಯಾದೇಹಾಲಹೋ

ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ

ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೆ‌ಉನಿಕರೀಹೋ

ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ

ಕ್ಷಮಾಶಯನ ಸುಂದರಿಹಿಶೋಭಾ ಸುಮನಶೇಜತ್ಯಾವರೀಹೋ

ಕ್ಷಮಾಶಯನ ಸುಂದರಿಹಿಶೋಭಾ ಸುಮನಶೇಜತ್ಯಾವರೀಹೋ

ಘ್ಯಾವೀ ದೋಡೀ ಭಕ್ತ ಜನಾಂಚಿ ಪೂಜ ಅರ್ಚಾಕರೀಹೋ

ಘ್ಯಾವೀ ದೋಡೀ ಭಕ್ತ ಜನಾಂಚಿ ಪೂಜ ಅರ್ಚಾಕರೀಹೋ

ಓವಾಳಿತೋಪಂಚಪ್ರಾಣಿಜ್ಯೋತಿ ಸುಮತೀಕರೀಹೋ

ಓವಾಳಿತೋಪಂಚಪ್ರಾಣಿಜ್ಯೋತಿ ಸುಮತೀಕರೀಹೋ

ಸೇವಾಕಿಂಕರಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತರಪರಿಮಳವಾರಿಹೋ

ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ

ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೇ ಉನಿಕರೀಹೋ

ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ

ಸೋಡುನಿಜಾಯಾ ದು:ಖವಾಟತೇ ಬಾಬಾ(ಸಾಯಿ) ತ್ವಚ್ಚರಣಾಸೀಹೋ

ಸೋಡುನಿಜಾಯಾ ದು:ಖವಾಟತೇ ಬಾಬಾ(ಸಾಯಿ) ತ್ವಚ್ಚರಣಾಸೀಹೋ

ಆಙ್ಞೇಸ್ತವಹೋ ಅಸೀಪ್ರಸಾದಘೇ‌ಉನಿ ನಿಜಸದನಾಸೀಹೋ

ಆಙ್ಞೇಸ್ತವಹೋ ಅಸೀಪ್ರಸಾದಘೇ‌ಉನಿ ನಿಜಸದನಾಸೀಹೋ

ಜಾತೋ‌ಆತಾ ಯೇ ಉಪುನರಪಿತ್ವಚ್ಚರಣಾಚೇಪಾಶಿಹೋ

ಜಾತೋ‌ಆತಾ ಯೇ ಉಪುನರಪಿತ್ವಚ್ಚರಣಾಚೇಪಾಶಿಹೋ

ಉಠವೂತುಜಲ ಸಾಯಿಮಾವುಲೇ ನಿಜಹಿತ ಸಾದಾ ಯಾಸೀಹೋ

ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ

ಆಳವಿತೋ ಸಪ್ರೇಮೇ ತುಜಲಾ ಆರತಿಘೇ ಉನಿಕರೀಹೋ

ಜೈಜೈಸಾಯಿನಾಧ ಆತಾ ಪಹುಡಾವೇ ಮಂದಿರೀಹೋ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇನಿದ್ರಾಕರಾ ಅವಧೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾಸಾಯಿನಾಧಾ

ಚಿನ್ಮಯಹೇ (ನಿಜ) ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ

ವೈರಾಗ್ಯಾಚಾ ಕುಂಚ ಘೇ‌ಉನಿ ಚೌಕ ಝೂಡಿಲಾ ಬಾಬಾಚೌಕಝೂಡಿಲಾ

ತಯಾವರೀ ಸುಪ್ರೇಮಾಚಾ ಶಿಡಕಾವಾದಿದಲಾ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀಸುಖೇನಿದ್ರಾಕರಾ ಅವದೂತಾಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧಾ

ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ

ಪಾಯಘಡ್ಯಾ ಘಾತಲ್ಯ ಸುಂದರ ನವವಿದಾ ಭಕ್ತೀ‌ಈತ ಬಾಬಾನವವಿದಾ ಭಕ್ತೀ

ಙ್ಞಾನಾಂಚ್ಯಾಸಮಯಾಲಾವುನಿ ಉಜಲಳ್ಯಾಜ್ಯೋತೀ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ

ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ

ಭಾವಾರ್ಧಾಂಚಾ ಮಂಚಕ ಹ್ರುದಯಾಕಾಶೀಟಾಂಗಿಲಾ ಬಾಬಾ(ಹ್ರುದಯಾ) ಕಾಶೀಟಾಂಗಿಲಾ

ಮನಾಚೀ ಸುಮನೇ ಕರುನೀಕೇಲೇ ಶೇಜೇಲಾ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ

ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ

ದ್ವೈತಾಚೇ ಕಪಾಟಲಾವುನಿ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ ಬಾಬಾ ಏಕತ್ರಕೇಲೇ

ದುರ್ಭುದ್ದೀಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಠೀ ಸೋಡುನಿ ಪಡದೇಸೋಡಿಲೇ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ

ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ

ಆಶಾತೃಷ್ಣ ಕಲ್ಪನೇಚಾ ಸೋಡುನಿ ಗಲಬಲಾ ಬಾಬಾಸೋಡುನಿ ಗಲಬಲಾ

ದಯಾಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿ ದಾಸೀ ಉಬ್ಯಾ ಸೇವೇಲಾ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ

ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ

ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಉನ್ಮನಿ ಘೇ‌ಉನಿ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ ಬಾಬಾ ನಾಜುಕ ದುಶ್ಶಾಲಾ

ನಿರಂಜನೇ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮೀ ನಿಜವಿಲಶೇಜೇಲಾ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಅವದೂತಾ ಬಾಬಾಕರಾ ಸಾಯಿನಾಧ

ಚಿನ್ಮಯಹೇ ಸುಖದಾಮ ಜಾವುನಿ ಪಹುಡಾ‌ಏಕಾಂತ

ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದ್ತ:

ಪಾಹೇಪ್ರಸಾದಾಚಿ ವಾಟದ್ಯಾವೇದು‌ಓನಿಯಾತಾಟಾ

ಶೇಷಾಘೇ‌ಉನಿ ಜಾ ಈನತುಮಚೇ ಝೂಲೀಯಾಬೋಜನ

ಝೂಲೋ ಆತಾ‌ಏಕಸವಾತುಹ್ಮ ಆಳಂವಾವೋದೇವಾ

ತುಕಾಹ್ಮಣೇ ಆತಾ ಚಿತ್ತ ಕರುನೀರಾಹಿಲೋ ನಿಶ್ಚಿತ್

ಪಾವಲಾಪ್ರಸಾದ‌ಆತ ವಿಠೋನಿಜವೇ ಬಾಬಾ ಆತಾನಿಜವೇ

ಆಪುಲಾತೋ ಶ್ರಮಕಳೋಯೇತಸೇಭಾವೇ

ಆತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾ ಕರಾ ಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ

ಪುರಲೇಮನೋರಾಧ ಜಾತೋ ಆಪುಲೇಸ್ಧಳಾ

ತುಹ್ಮಸೀ ಜಾಗವೂ ಆಹ್ಮ‌ಆಪುಲ್ಯಾ ಚಾಡಾ ಬಾಬಾ ಆಪುಲ್ಯಾಚಾಡಾ

ಶುಭಾ ಶುಭ ಕರ್ಮೇದೋಷ ಹರಾವಯಾಪೀಡಾ

ಅತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ

ಪುರಲೇಮನೋರಾಧ ಜಾತೋ ಆಪುಲೇಸ್ಧಳಾ

ತುಕಾಹ್ಮಣೇಧಿದಲೇ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾಚೇಭೋಜನ (ಬಾಬಾ) ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಾಚೇ ಭೋಜನ

ನಾಹಿನಿವಡಿಲೇ ಅಹ್ಮ ಆಪುಲ್ಯಾಭಿನ್ನಾ

ಅತಾಸ್ವಾಮೀ ಸುಖೇ ನಿದ್ರಾಕರಾಗೋಪಾಲಾ ಬಾಬಾಸಾಯಿದಯಾಳಾ

ಪುರಲೇಮನೋರಧಜಾತೋ ಆಪುಲೇಸ್ಧಲಾ

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಧಾಮಹರಾಜ್

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ

SHEJ AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)

DHOOP AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)

MADHYAN AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)

KAKAD AARTI – SHIRDI SAI BABA (English Lyrics)