ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಸೋತ್ರಮ್ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ-ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ / Brahma Murari is a Kannada lyric, 

ಇದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಗಾಯಕ (ರು): ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ಇತರರು

ಗೀತರಚನೆಕಾರ: ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಸಂಗೀತ: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ

ಪ್ರಕಾರ: ಭಕ್ತಿ

ಭಾಷೆ: ಸಂಸ್ಕೃತ

ಸಂಗೀತ ಲೇಬಲ್: ಟಿ-ಸರಣಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರ್

ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ / Amma naanu devarane benne kaddillamma

Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram‌ Lyrics In English

ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಸೋತ್ರಮ್

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Lingam clipart 20 free Cliparts | Download images on ...

ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ
ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 1 ||

ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ
ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಮ್ |
ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 2 ||

ಸರ್ವ ಸುಗಂಧ ಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ
ಬುದ್ಧಿ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಮ್ |
ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 3 ||

ಕನಕ ಮಹಾಮಣಿ ಭೂಷಿತ ಲಿಂಗಂ
ಫಣಿಪತಿ ವೇಷ್ಟಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ದಕ್ಷ ಸುಯಙ್ಞ ನಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 4 ||

ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ
ಪಂಕಜ ಹಾರ ಸುಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 5 ||

ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತ ಸೇವಿತ ಲಿಂಗಂ
ಭಾವೈ-ರ್ಭಕ್ತಿಭಿರೇವ ಚ ಲಿಂಗಮ್ |
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 6 ||

ಅಷ್ಟದಳೋಪರಿವೇಷ್ಟಿತ ಲಿಂಗಂ
ಸರ್ವಸಮುದ್ಭವ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಮ್ |
ಅಷ್ಟದರಿದ್ರ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 7 ||

ಸುರಗುರು ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಲಿಂಗಂ
ಸುರವನ ಪುಷ್ಪ ಸದಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ಪರಾತ್ಪರಂ ಪರಮಾತ್ಮಕ ಲಿಂಗಂ
ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 8 ||

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಶ್ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಸೋತ್ರಮ್ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ:

ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. . ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ) ಇವರು. ಶೈವ ಪಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ . ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯೊಳಗೆ ಶಿವನನ್ನು “ವಿನಾಶಕ” ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ, ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು (ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ), ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸರ್ಪ, ಡಮರು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಅವನ ಆಯುಧ . ಶಿವನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ / Amma naanu devarane benne kaddillamma

Sri Lakshmi Ashtottara Satanama Stotram‌ Lyrics In English

ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್