ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು

ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್

ಚಿತ್ರ: ಹೊಂಬಿಸಿಲು

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಗೀತಪ್ರಿಯ

ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ

ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು

ಏ ಹೇಹೆ ಹೇ.. ಓ ಓಹೊ ಹೋ

ಆ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ..

Ondonde Bachhita Matu – Lyrics in English
Nadheem Dheem Thana – Lyrics in English

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು

ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ

ಜೀವನ ಸಾಗದು, ಜೀವನ ಸಾಗದು

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ..

ಸೂರ್ಯ ಬರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು

ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆಯೆಂದು ನಲಿಯದು

ಸೂರ್ಯ ಬರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು

ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆಯೆಂದು ನಲಿಯದು

ಒಲವು ಮೂಡದಿರಲು ಮನವು ಅರಳದು

ಮನವು ಅರಳದಿರಲು ಗೆಲುವು ಕಾಣದು

ಮನವು ಅರಳದಿರಲು ಗೆಲುವು ಕಾಣದು

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು

ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ

ಜೀವನ ಸಾಗದು, ಜೀವನ ಸಾಗದು

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ..

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ

ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರೆ

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ

ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರೆ

ಕೂಡಿ ನಲಿವ ಆಸೆ ಮನದಿ ಕಾದಿದೆ

ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ

ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು

ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ

ಜೀವನ ಸಾಗದು, ಪಾವನ ಆಗದು

ಆಹಹ ಆಹಹ.. ಮ್ ಮ್ ..

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ..

Ondonde Bachhita Matu – Lyrics in English
Nadheem Dheem Thana – Lyrics in English