ಗೋಪಾಲ ರಾಧಾ ಲೋಲ / Gopala Radha Lola Bhajan

Kannada Lyrics:

ಗೋಪಾಲ ರಾಧಾ ಲೋಲ

ಮುರಳಿ ಲೋಲ ನಂದಲಾಲ

ಜಯ ಮುರಳಿ ಲೋಲ ನಂದಲಾಲ ||ಪ||

ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ಧನ

ವನಮಾಲಾ ವೃಂದಾವನ ಬಾಲ

ಮುರಳಿ ಲೋಲ ನಂದಲಾಲ

ಜಯ ಮುರಳಿ ಲೋಲ ನಂದಲಾಲ ||1||

ಆನಂದ ಮೋಹನ ನಿರಂಜನ

ವನಮಾಲಾ ವೃಂದಾವನ ಬಾಲ

ಮುರಳಿ ಲೋಲ ನಂದಲಾಲ

ಜಯ ಮುರಳಿ ಲೋಲ ನಂದಲಾಲ ||2||

ಸೂಚನೆ :

ಮೇಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

English Lyrics:

Gopala Radha Lola

Murali Lola Nandalala

Jai Murali Lola Nandalala

Keshava Madhava Janardhana

Vanamala Vrindavana Bala

Murali Lola Nandalala

Jai Murali Lola Nandalala

Ananda Mohana Niranjana

Vanamala Vrindavana Bala

Murali Lola Nandalala

Jai Murali Lola Nandalala

Note:

If you find any errors in the above lyrics, please write them in the comments section. We will correct them as soon as possible!

If you are unable to find the lyrics of your favorite song, please request them in the comments section.

English Translation:

Gopala, enchanting Radha,
Murali-playing, Nandalala,
Victory to the one, captivating with the flute.

Keshava, Madhava, Janardhana, (Names of Krishna)
Adorned with Vanamala, Vrindavana’s child.
Murali-playing, Nandalala,
Victory to the one, captivating with the flute.

Ananda Mohana, Niranjana, (Names of Krishna)
Adorned with Vanamala, Vrindavana’s child.
Murali-playing, Nandalala,
Victory to the one, captivating with the flute.

The meaning behind this Bhajan:

“Gopala Radha Lola” is a devotional bhajan that is often sung in praise of Lord Krishna, the divine lover and the symbol of divine love. The bhajan typically expresses the devotee’s deep love and devotion for Lord Krishna and describes his various divine attributes and playful actions. I can offer a brief summary of the common themes and sentiments found in such bhajans:

  1. Praise for Lord Krishna: The bhajan begins with praises and adoration for Lord Krishna, often using various names and epithets that highlight his divine qualities and playful nature.
  2. Devotion to Radha: The bhajan may also express devotion to Radha, Krishna’s eternal consort, and describe their divine love story. Radha is often depicted as the epitome of devotion and selfless love.
  3. Descriptions of Krishna’s Leelas: The bhajan may describe various leelas (divine actions or pastimes) of Krishna, such as playing the flute, dancing with the gopis (cowherd girls), and performing miracles.
  4. Longing for Krishna: The devotee expresses a deep yearning and longing for a personal connection with Lord Krishna and a desire to be in his divine presence.
  5. Surrender and Prayer: The bhajan often includes prayers for grace, protection, and guidance from Lord Krishna. Devotees seek to surrender themselves completely to the divine.

Overall, “Gopala Radha Lola” bhajans convey the deep love and devotion of the devotee for Lord Krishna and often evoke feelings of spiritual bliss and surrender to the divine. The specific lyrics may vary depending on the version of the bhajan being sung, as bhajans can be composed and performed by different artists and communities.